Положення про постійні комісії районної ради

Дата публикации

     

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 08грудня 2015 року

                                                                                                                             ( ІІ сесія VІІ скликання)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Печенізької районної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту районної ради.

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може встановлюватись менше 3 депутатів.

У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобраний персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.

4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.

5. Положення про постійні комісії затверджується рішенням районної ради.

6. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Діяльність постійних комісій координує голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови районної ради.

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів і цін, планування та обліку, соціально-економічного розвитку.

2. Постійна комісія зпитань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, торгівельного обслуговування та громадського господарства.

3. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоровя, культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення.

         4. Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

5. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, правових питань, охорони прав людини, свободи слова та інформації, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю.

6. Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, промислової політики, транспорту, будівництва, шляхів і зв’язку.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

  1. Основними повноваженнями постійних комісії є:

         - попередній розгляд проектів програм соціального, економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіту про виконання програм і бюджету;

- вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань;

-   виступ на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:

- вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

- здійснюють контроль за виконанням рішень ради та власних рішень;

-  постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з Харківською обласною радою, відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об’єднаннями громадян.

2. Постійні комісії мають право:

- у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;

- скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.

Крім повноважень, передбачених п.1 Положення

Постійна комісія

з питань бюджету, фінансів і цін, планування та обліку, соціально-економічного розвитку попередньо розглядає:

- проекти плану економічного та соціального розвитку району та його фінансове забезпечення;

- проекти програм соціально-економічного розвитку району, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- питання щодо збалансованого економічного розвитку району;

- питання щодо прийняття за пропозицією відповідних сільських та селищної рад рішень пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших економічних зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань і виносить на розгляд ради;

- питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі;

- питання щодо розвитку малого, середнього підприємництва;

- проекти районного бюджету, бюджетні запити головних розпорядників кредитів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- питання щодо розподілу переданих з обласного і районного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і вносить на розгляд районної ради;

- щоквартально розглядає звіти про виконання районного бюджету, розпорядників кредитів та вносить пропозиції районній раді.

Контролює виконання рішень Верховної Ради, Кабінету Міністрів, районної ради в частині формування та виконання бюджету.

Готує пропозиції по внесенню змін в законодавчі акти України по формуванню та виконанню бюджету;

Розглядає подання постійних комісій з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів;

Вивчає та розглядає інші питання доручені радою, головою ради.

Постійна комісія

з питаньуправління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного, торгівельного обслуговування та громадського харчування.

- питання, пов’язані зі станом та розвитком будівництва, житлово-комунального господарства;

- аналіз діяльності підприємства та установ будівництва, житлово-комунального господарства на території району, готує висновки і рекомендації;

- питання про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів;

- питання щодо управління обєктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради;

- погоджує кандидатури на призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району а також питання про їх звільнення і виносить на розгляд ради;

- пропозиції щодо програм приватизації обєктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району;

- програми комплексного розвитку житлово-комунального господарства району;

- цільові програми забезпечення населення житлово-комунальними послугами;

- питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою населених пунктів району і виносить на розгляд ради;

- інші питання, що віднесені до компетенції Ради.

Постійна комісія

з питань освіти, охорони здоровя, культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення попередньо розглядає:

- проекти програм щодо розвитку науки, освіти, фізкультури і спорту, туризму, культури та духовності, підтримки сімї та молоді;

- проекти програм щодо соціального захисту, зайнятості населення, охорони здоровя та заходи з цих питань;

- питання наповнення бюджету Пенсійного Фонду та забезпечення виплати пенсій;

- питання забезпечення поліпшення обслуговування пенсіонерів району;

- звіти про виконання програм і бюджету по галузях освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення;

- забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;

- розглядає питання підтримки діяльності засобів масової інформації органів місцевого самоврядування;

- підтримує звязки з політичними партіями та громадськими обєднаннями;

Вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія

з питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища попередньо розглядає:

                                              

- програми використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів, бере участь в їх реалізації;

-   питання регулювання земельних відносин;

- питання розмежування земель державної і комунальної власності за межами населених пунктів;

- питання про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні в частині надання земельних ділянок під охорону;

- питання про віднесення лісів до категорії захищеності, про розподіл лісів за розрядками такс;

- питання надання земель лісового, водного фонду у користування;

- питання доцільності переведення лісових земель в нелісові для використання в цілях, не повязаних з веденням лісового господарства;

- питання про надання мисливських угідь в тимчасове користування для ведення мисливського господарства та дострокове припинення користування угіддями;

- питання про організацію територій, і обєктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні і виносить на розгляд ради;

- питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками історії або культури, які охороняються законом;

- цільові комплексні програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території району;

- питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд ради;

- питання вилучення (викупу) та надання земельних ділянок у власність або користування земель лісового та водного фонду, підготовка висновків з цих питань;

- регіональні природні програми;

- екології та безпеки життєдіяльності людини за дорученням ради або зі своєї ініціативи;

- питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд ради.

Координує діяльність місцевих органів земельних ресурсів.

Погоджує надання та скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, готує проекти рішень ради.

Вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія

з питань місцевого самоврядування, правових питань, охорони прав людини, свободи слова та інформації, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю попередньо розглядає.

- проекти районних цільових програм по боротьбі зі злочинністю і вносить на затвердження радою;

- питання про стан боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку, готує висновки та рекомендації з цього питання;

- питання щодо організації проведення референдумів та виборів;

- проекти рішень ради про структуру, чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;

- вносить пропозиції по фінансуванню, управлінню, заснуванню та реорганізації засобів масової інформації районної ради, призначення і звільнення їх керівників;

- звіти про роботу тимчасових комісій, звіти керівників органів, утворених радою;

- питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради, виносить проекти рішень з цього питання на розгляд ради;

- питання щодо адміністративно-територіального устрою і готує проекти рішень ради з цих питань.

- вирішує питання реалізації державної регуляторної політики відповідно до розділу VІ Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

- готує та надає висновки щодо відповідності проектів регуляторних актів вимогам законодавства на підставі аналізу регуляторного впливу;

- у разі внесення на її розгляд проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, повертає його розробникові на доопрацювання;

- вивчає зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, надані фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями;

- може приймати рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому законодавством, експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту;

- приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, що не оприлюднювалися, а у випадках, передбачених законодавством, повторно оприлюднює проекти регуляторних актів, що оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

- готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, забезпечує опублікування цього звіту у газеті «Печенізький край».

- Здійснює повноваження, віднесені статтею 18 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» до компетенції органів місцевого самоврядування, з питань демократичного цивільного контролю.

Крім того вносить пропозиції:

- щодо звернень громадян та підприємств про дотримання їх законних прав та інтересів;

- щодо організаційного забезпечення діяльності ради та депутатів;

- щодо затвердження на другій сесії проекту Регламенту ради;

- щодо плану роботи ради;

- інші питання, які вносяться на розгляд ради;

Постійна комісія

з питань паливно-енергетичного комплексу, промислової політики, транспорту, будівництва, шляхів і зв’язку попередньо розглядає:

- питання про стан промислової політики, політики в сфері транспорту, звязку та паливоно-енергетичного комплексу, розробляє проекти рішень ради з цих питань;

- питання щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового звязку, радіофікації населених пунктів;

Крім того:

- бере участь у розробці та здійсненні заходів по переходу економіки на ринкові відносини;

- готує пропозиції щодо створення спеціальних вільних економічних зон;

- бере участь у підготовці питань, повязаних з розвитком промисловості, транспорту, звязку та паливно-енергетичного комплексу;

- сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, транспорту, звязку та паливно-енергетичного комплексу;

- проводить аналіз діяльності промислових підприємств, транспорту, звязку, паливно-енергетичного комплексу на території району, готує висновки і рекомендації з цих питань;

Вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій.

Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голів комісії або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин, їх функції здійснюють заступники голів комісій.

2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності – секретарями комісій. Висновки та рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обовязковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції; щомісячно проводять прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Графік прийому громадян з особистих питань постійними комісіями затверджується головою районної ради. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України “Про звернення громадян”. Спеціалісти виконавчого апарату (секретаріату) районної ради надають депутатам та постійним комісіям допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.

7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

8. Члени постійних комісій зобовязані:

- бути присутніми на засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять;

- брати участь у роботі постійних комісій;

- дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій;

- виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

9. Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належать до їх відання;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

- викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

Офіційний сайт Печенізької районної ради

Автор дизайна Антон Балабай ( E-mail: soad.contender2@mail.ru)